• Producent:
  • Kategoria: Pozostałe akcesoria samochodowe

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS02: GHS07: Hasł a ostrzegawcze:niebezpieczeń stwo Zwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:H222: Skrajnie ł atwopalny aerozol.H229: Pojemnik pod ciś nieniem: Ogrzanie grozi wybuchemH317: Moż e powodować reakcję alergiczną skó ry.H319: Dział a draż nią co na oczy.H336: Moż e wywoł ywać uczucie sennoś ci lub zawroty gł owy.H412: Dział a zgubnie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.EUH066: Powtarzają ce się naraż enie moż e wywoływać wysuszanie albo pę kanie skó ry.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P102: chronić przed dzieć mi.P210: Przechowywać z dala od ź ró deł ciepł a, gorą cych powierzchni, ź ró deł iskrzenia, otwartego ognia i innych ź ró deł zapł onu.

Nie palić.P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym ź ró dł em zapł onu.P251: Nie przekł uwać ani nie spalać, nawet po zuż yciu.P260: Nie wdychać pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P273: Unikać uwolnienia do ś rodowiska.P280: Stosować rę kawice ochronne/ubranie ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P410+P412: bronić przed ś wiatł em sł onecznym.

Nie wystawiać na dział anie temperatury przekrac- zają cej 50 ° C/122 ° F.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Pozostałe akcesoria samochodowe